سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
روزنامه جمهوری اسلامی 
مسئول صفحه 
1377/01/01 
1381/01/01 
پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
مدیریت اجرایی و نشر (سردبیر) 
1370/01/01 
1384/01/01 
اجرایی 
همکاری 
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 
عضو 
1377/01/01 
1381/01/01 
اجرایی،پژوهشی 
همکاری 
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 
سردبیری مجله حکومت اسلامی 
1378/01/01 
1381/01/01 
اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضوشورای علمی پژوهشی  
 
 
علمى،پژوهشى،اجرایى 
تدریس 
حوزه های علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج فقه